معرفی کتاب تعامل اقتصادی با دیپلماسی واقع گرایی

معرفی کتاب تعامل اقتصادی با دیپلماسی واقع گرایی

عوامل موثر بر توسعه روابط پایدار اقتصادی میان دو کشور، همجواری دو کشور که دارای اشتراکات قومی، فرهنگی و تاریخی است کهمزیتی قابل توجه به شمار می آید و در همین راستا دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان را که در یکی از حساس ترین نقاط جهان واقع شدند در این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته است.
قبلی۲