eghtesadenow.ir

۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
آخرین اخبار

بانکداری اخلاقی چیست؟

بانکداری سبز یا بانکداری اخلاقی نگاهی به بانکداری است که به مسائل اخلاقی و حفظ محیط زیست در بانکداری اهمیت می‌دهد.
پرهام لطیفی ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۲ شناسه خبر : ۹۹۶
بانکدارانی که به صورت اخلاقی عمل میکنند نه تنهادر جهت رفع نیازهای مشتریان خودعمل مـی کننـد، بلکه به برآورده شدن نیازهای جامعه نیزکمک میکنند. این تعریف ازبانکداری اخلاقی به معنای عمل خیریه نیست.  این موضوع از این دیدگاه نشأت می گیرد که نیکوکـاری بخـشی از زنـدگی و از اصـول اساسـی کـارایی اسـت.

بانکداری اخلاقی چیست؟

بانکداری اخلاقی ادبیات جدیدی است که اخیراً در حوزه بانکداری رایج گردیده است .
بانکداری اخلاقی  مفهومی است با گستره وسیع که در آن بانکها در حوزه های کاری بسیار وسیعتر از بانکهای متعارف ضمن حفظ تقید به معیارهای متعالی اخلاقی و تعهد به کرامت انسانی سعی در بهبود و حفظ شرایط زیست محیطی، ارتقای وضعیت رفاهی و معیشت آحاد جامعه، افزایش فرصتهای برابر و متناسب در کسب و کار، به کارگیری منابع مالی در پروژه های صیانت از محیط زیست و مؤثر به حال اجتماع و مسائلی از این دست دارند. رسالت اصلی این بانکها اتخاذ و استقرار روشهای بهینه تأمین، تخصیص و توزیع منابع و مصارف مالی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیازهای پیش روست؛ به نحویکه همزمان با انجام این فرایندها نه تنها محیط زیست، نیروی انسانی و اخلاقیات جامعه دچار خدشه نشوند، بلکه در مسیر ارتقا و بهبود نیز واقع گردند
. در واقع، پولی که بانکهای اخلاقی برمبنای آن سرمایه خود را تشکیل میدهند و از پس انـدازهای  مشتریان جمع آوری میکنند از طریق فعالیت در اقتصاد واقعی ایجاد میشود.

یک بانک اخلاقی پول کثیف را که از فعالیتهای غیرقانونی به دست می آید نمی پذیرد.

هـدف از  فعالیت بانک اخلاقی داشتن همزمان تأثیرمثبت بر سطح اجتماعی، محیطی واقتصادی اسـت . بـه ایـن دلیـل، یک بانک اخلاقی با هدف دستیابی به سود اجتماعی، محیطی و فرهنگی سرمایه خود را به فعالیـت هـای  وابسته به اقتصاد اجتماعی اختصاص میدهد. این هدف محقق نمیشود مگر با حمایت از سازمانهای غیرانتفـاعی  که در جهت ارتقای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و نیز حمایت از بخش های (اقشار) ضـعیف تـر جامعه فعالیت میکنند.
دیدگاه خود را بنویسید
نام:
ایمیل:
* نظر: