۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
خوزستان، ایستاده در غبار

خوزستان، ایستاده در غبار

بیش از دو روز است که خوزستان به دلیل فعال شدن کانون‌های گردو خاک در داخل و خارج کشور اسیر چنگال بیرحمانه گرد و خاک‌های طاقت فرسا شده است و این مشکل بیش از ۱۳ سال میهمان این استان است.
منطقه قدیمی بابائیان - زاهدان

منطقه قدیمی بابائیان - زاهدان

منطقه قدیمی بابائیان یکی از محله های محروم در زاهدان ، که دیوارهای آنرا رنگ فرا گرفته . بابائیان محله ایست در شمال شرقی شهر زاهدان، که بر روی تپه ای واقع شده با کوچه هایی خاکی و شیبدار . مردمی خوب و مهربان اما بدون امکانات .دیوارهای بابائیان هر یک به رنگی در آمده که با وجود محرومیت منطقه ، امید و زندگی در این محله را جاری میسازد.