۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
آدامس را نجویده پس گرفتند!
یادداشت/ حسین شریعتمداری

آدامس را نجویده پس گرفتند!

آمریکا همان شیرینی موقت آدامس را هم پس گرفته و ضمن افزایش چندباره تحریم‌ها، فروش هواپیما به ایران را هم ممنوع اعلام کرده است و این به معنای آن است که اعتراف صادقانه آقای سیف به دستاورد «تقریبا هیچ» به نقطه «تحقیقاً هیچ» رسیده است و چهار سال امکانات و فرصت‌های نظام دود شده و به هوا رفته است.