۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
مالیات‌های سبز نجات بخش محیط زیست

مالیات‌های سبز نجات بخش محیط زیست

امروزه اغلب شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، در حوزه مولفه‌های‌ زیستی با آلودگیهای متعددی روبرو هستندتا جایی که کنترل این آلودگی‌ها یکی از اولویتهای مهم دربرنامه ریزی شهری مطرح شده است.